Frågor & Svar

FRÅGOR OCH SVAR OM UPPSALA EVENTCENTER
2014-01-21

 

Vad innebär Fas 1, Fas 2 resp. Fas 3?

Fas 1 ”Från idé till det datum beslutet vunnit laga kraft”. Efter en del juridiska komplikationer fastställde kommunfullmäktige det slutliga beslutet i juni 2013. Beslutet överklagades inte och vann laga kraft i mitten av juli 2013.


Fas 2 ”Planerings- och projekteringstid”. Syftar till att få alla förutsättningar och finansiering på plats för att kunna starta byggnationen. Efter att fas 2 avslutats kommer beslut om hur och med vilka aktörer fas 3 ska genomföras.


Fas 3 ”Byggnation”. Byggproduktion startar.

Vad händer nu när samarbetsavtalet med Uppsala kommun undertecknats?

Nu inleds Fas 2 i projektet som i huvudsak avser undersökning av möjliga intäkter, projektering samt utvärdering och estimering av byggkostnaderna för ett eventcenter. Här ingår också arbete med detaljplan, gränsdragningar mellan kommun och ett ev. eventcenter samt utredning om förutsättningarna för finansiering av ett eventcenter.

Det fortsatta projektarbetet administreras och styrs från Fas 2 bolaget.

Har det gjorts några justeringar i avtalet?

Det samarbetsavtal som legat till grund för beslutet i kommunfullmäktige juli 2013 är det avtal som nu gäller.

Vad kommer eventcentret att kosta?

Uppsala kommun garanterar ett tillskott på 150 MSEK (kan aldrig bli mer än 150 MSEK) samt en hyra på 15 MSEK per år i 25 år.

Under Fas 2 kommer slutgiltiga kostnadskalkyler att tas fram. Arenan är idag preliminärt beräknad till 800 MSEK.

Har Uppsala kommun fortfarande full insyn i vad som händer i projektet?

Uppsala kommun har enligt samarbetsavtalet full insyn i projektet.

Hur lång tid uppskattar ni för Fas 2 och vad händer sedan?

Ca 18 månader är beräknad till för detaljplanefasen. Denna fas leder fram till byggstart (produktionsfas).

När kan eventcentret stå klar för invigning?

Det finns många förutsättningar som kan förändras under projektets gång men vi räknar just nu med att Fas 3 skall ta 24-28 månader. Skulle alla preliminära tidsplaner hålla så kan det finnas en arena på plats någon gång under 2018.